Doelstelling

Het Internationaal Vrouwen Centrum stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het emancipatie – en integratieproces van (migranten)vrouwen in Den Helder. Tevens draagt zij bij aan het verkrijgen van een gelijkwaardige positie van migrantenvrouwen in de Nederlandse samenleving met behoud van eigen cultuur. Het IVC wil de wederzijdse integratie bevorderen.

Vanuit de doelstelling komt het IVC tot de volgende zes kerntaken:

 1. Het IVC organiseert cursussen, activiteiten en projecten om vrouwen te helpen bij het integratie-, participatie-, emancipatie-, en bewustwordingsproces binnen de Helderse samenleving.
 2. Het IVC organiseert activiteiten en projecten om een deel van de vooroordelen weg te nemen tussen verschillende migrantengroepen (onderling) en de autochtone bevolking. Wederzijdse integratie.
 3. Het IVC heeft een signalerende functie op het gebied van:
  –        problemen waar de vrouwen tegenaan lopen
  –        het wel en wee van de deelnemers
  –        huiselijk en eer gerelateerd geweld
 4. Het IVC werkt samen met andere organisaties en instellingen teneinde een netwerk te vormen. De resultaten van de samenwerking werpen vruchten af voor de deelnemers van het IVC (en de deelnemers van de andere organisaties).
 5. Het IVC streeft ernaar de vrouwen na het afronden van trajecten bij het IVC, te begeleiden naar een volgend traject, hetzij opleiding, hetzij werk.
 6. Het IVC heeft een Afdeling Cultureel Vertalen. Deze afdeling levert extern en intern een grote bijdrage aan het doorbreken van taalbarrières tussen hulpverleners en migranten. Bovendien geeft de afdeling lezingen aan hulpverleners over diverse onderwerpen. Overdracht van expertise.